Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

wino

Organizację rynku wina w Polsce określają przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r., poz. 859).

Zgodnie z przepisami w/w ustawy wyrób wina z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR. Wniosek  o wpis do ewidencji winien być złożony do Centrali ARR w Warszawie najpóźniej do 15 lipca roku poprzedzającego rok wyrobu wina, którego ten wniosek dotyczy.

Ponadto obowiązujące przepisy dotyczące organizacji rynku wina zobowiązują:

  • producentów i przedsiębiorców niebędących producentami wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR,
  • przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu wina,
  • przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • osób dostarczających winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17, wpisanemu do ewidencji,

do składania do ARR okresowych deklaracji dotyczących m.in. zbiorów winogron oraz produkcji i zapasów wina.

Zakres wymaganych deklaracji, a także wzory formularzy i terminy składania jak i obowiązujące akty prawne UE i krajowe dostępne są w zakładkach „akty prawne” oraz „Warunki uczestnictwa w mechanizmie „Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina”.

 

Zobacz: