Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Zobacz:

PDFHarmonogram szkoleń w ramach poddziałania 3.1. „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” oraz  działania „Współpraca” (.pdf)

 


 

W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła dla Polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro środków unijnych i krajowych.

 

„Współpraca”  to nowe działanie, które zostało przydzielone ARR do wdrożenia i realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 Planowanym terminem naboru wniosków w działaniu „Współpraca” jest I kwartał 2017 r.

Działanie promuje współpracę w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

 Wsparcie dotyczy: funkcjonowania grup operacyjnych (EPI) na rzecz innowacji, oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  lub nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii, metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Oczekiwanym efektem współpracy podmiotów powinny być nowe, innowacyjne rozwiązania praktycznych problemów zidentyfikowanych przez zainteresowane strony.

 Rodzaj wsparcia: pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji.

 Beneficjenci: grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty należące do różnych kategorii z wymienionych poniżej:

  • rolnicy ,
  • właściciele lasów,
  • jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) oraz uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
  • przedsiębiorcy ,
  • podmioty świadczące usługi doradcze.

 

Kwoty i wielkość wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Poziom pomocy wynosi do:

  • 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z kosztami ogólnymi i bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej,
  • 90% kosztów badań,
  • 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji

 Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi: 12 000 000 zł na jednego beneficjenta, w tym:

  • 10 000 000 zł – w przypadku kosztów kwalifikowalnych bezpośrednio związanych z realizacją operacji  oraz kosztów badań;
  • 2 000 000 zł – w przypadku kosztów ogólnych i kosztów bieżących.

 

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020