Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

„Współpraca” to nowe działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, które promuje współpracę w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego
i zrównoważonego rolnictwa.

Budżet

57 999 730 EURO dla całego działania.

Wsparcie dotyczy: funkcjonowania grup operacyjnych (EPI) na rzecz innowacji, oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  lub nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii, metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Oczekiwanym efektem współpracy podmiotów powinny być nowe, innowacyjne rozwiązania praktycznych problemów zidentyfikowanych przez zainteresowane strony.

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017, poz.5), działanie „Współpraca” w ramach PROW na lata 2014-2020 realizowane jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2017r. poz. 5) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/5/1              

 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  (Dz. U. z 2017r. poz. 25)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/25/1               

 

 

Harmonogram naboru wniosków PROW 2014 – 2020 http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Harmonogram-PROW-2014-2020