Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

pdf Informacja dotycząca terminu złożenia wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego (.pdf)

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 23 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania:

- biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego,

-   energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja,

stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego (ARR).

Kto może ubiegać się o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego?

Ustawa stanowi, że wytwórcą jest przedsiębiorca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamierzający wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja.

O wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

  1. posiada dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza,
  2. dysponuje odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie działalności gospodarczej.

Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja, może wykonywać wytwórca, który nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Ważne!

Aby uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego w pierwszej kolejności należy uzyskać numer rejestracyjny w CRP, który będzie wykorzystywany w dalszych kontaktach z ARR. W tym celu należy złożyć w OT ARR lub Centrali ARR wypełniony formularz WPR_P1_f1 (zasady rejestracji w CRP).

Składanie wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Po uzyskaniu numeru rejestracyjnego w CRP, przedsiębiorca powinien złożyć w Centrali ARR Wniosek o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Oświadczenie wytwórcy biogazu rolniczego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego,
  2. Oświadczenie wytwórcy biogazu rolniczego, stanowiące załącznik nr 3 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego,
  3. dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dokonywanie na wniosek przedsiębiorcy czynności urzędowych związanych z prowadzeniem rejestru, podlega opłacie skarbowej w następującej wysokości:

Czynność urzędowa podlegająca opłacie skarbowej

Stawka opłaty skarbowej

Dokonanie wpisu do rejestru

616 zł

Zmiana wpisu w rejestrze, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej

308 zł

Wykreślenie na wniosek wpisu z rejestru

10 zł

 

Opłatę skarbową należy wnieść do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola – Wydział Budżetowo-Księgowy, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa albo na jego rachunek bankowy nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 z dopiskiem określającym czynność urzędową, np. “Opłata skarbowa: Wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego”.

 

W przypadku wniesienia opłaty skarbowej w formie gotówkowej przedsiębiorca powinien dodatkowo dołączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty. W innych przypadkach (forma bezgotówkowa np. przelew) przedsiębiorca powinien dołączyć do wniosku oświadczenie sporządzone i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela banku realizującego zlecenie lub wydruk potwierdzenia przelewu.

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przedsiębiorca lub wytwórca jest zobowiązany dołączyć do ww. dokumentu potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Miejsce składania wniosków

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy:

  1. złożyć bezpośrednio w Centrali Agencji Rynku Rolnego, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, lub
  2. przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na ww. adres.

Wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Prezes ARR dokona wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego w terminie 7 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego wraz z oświadczeniem wytwórcy biogazu rolniczego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz oświadczeniem wytwórcy biogazu rolniczego.

Po dokonaniu wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, Prezes ARR wyda zaświadczenie o wpisie do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

Sprawozdawczość po uzyskaniu wpisu do rejestru

Wytwórcy biogazu rolniczego są zobowiązani do przekazywania Prezesowi ARR Sprawozdań kwartalnych wytwórcy biogazu rolniczego  sporządzonych na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału.

Ponadto, wytwórcy biogazu rolniczego są zobowiązani pisemnie informować Prezesa ARR o:

  • każdej zmianie danych zawartych w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego,
  • zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

- w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego znajdują się w poniższych warunkach

 

Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego (.pdf)