Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Uwaga Przedsiębiorcy!

 

Z dniem 01 maja 2016 r. uchylone zostaje Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993), czego konsekwencją jest usunięcie z obiegu egzemplarza kontrolnego T5 (art. 912a).

Dla wywozów dokonywanych od 1 maja 2016 r. eksporter zobowiązany będzie do przedłożenia: poświadczenia wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej pozyskanego w trybie artykułów 334 i 335 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

W przypadku wątpliwości lub pytań uprzejmie prosimy o kontakt z właściwym urzędem celnym zgłoszenia.

 


 

1. Wywóz bez refundacji (Rozp. KE 1187/2009)

pozwolenia na wywóz są wymagane w przypadku wywozu serów do Kanady w ramach kontyngentu, o którym mowa w Porozumieniu zawartym między Wspólnotą Europejską a Kanadą zatwierdzonym decyzją 95/591/WE.

a) DOCwywóz serów objętych kodem CN 0406 do Kanady

 

2. DOCKontyngent na wywóz SERA do Stanów Zjednoczonych Ameryki w ramach niektórych kontyngentów GATT - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1187/2009

pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1773 z dnia 5 października 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2017 r. w ramach kontyngentów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

 

3. DOC Wywóz o wcześniejszym wyznaczeniu refundacji
Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 listopada 2009 r. Komisja Europejska ustala stawki refundacji dla produktów mlecznych w wysokości 0,00 EURO/ 100 kg.


4. DOCWywóz mleka i przetworów mleczarskich do Republiki Dominikańskiej (Rozp. (WE) nr 1187/2009)

 

 

5. Informacje dodatkowe

Pozwolenie na wywóz mleka i przetworów mlecznych o wcześniejszym wyznaczeniu refundacji uprawnia do wywozu produktu o 12-cyfrowym kodzie różniącym się od kodu podanego w polu 16 pozwolenia, jeżeli:

- obu produktom udzielana jest taka sama kwota refundacji oraz oba produkty należą do tej samej kategorii produktów określonej w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1187/2009.

DOC Kategorie produktów określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1187/2009;

- oba produkty należą do tej samej grupy produktów określonej w załączniku II do w/w rozp.

DOC Grupy produktów określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1187/2009.

Przedsiębiorca, który uzyskał od ARR pozwolenie może dokonać przeniesienia praw wynikających z pozwolenia na innego przedsiębiorcę.

Nie ma możliwości przeniesienia praw wynikających z pozwolenia w ramach kontyngentów do Republiki Dominikany oraz w przypadku wywozu serów do Kanady oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

6. DOCZasady stosowania refundacji wywozowych