Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Informacje dla przedsiębiorców dotyczące zabezpieczeń wymaganych w trakcie realizacji mechanizmów WPR administrowanych przez ARR

Wyciąg z Rejestru Uznanych Gwarantów Agencji Rynku Rolnego

Uczestnictwo w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej wiąże się z obowiązkiem składania zabezpieczeń. Systemowo zabezpieczeniami tymi zajmuje się Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna za administrowanie wybranymi mechanizmami WPR.

Przedsiębiorcy – uczestnicy mechanizmów WPR – składają w ARR zabezpieczenia, których zadaniem jest zagwarantowanie Agencji prawidłowego wywiązania się z zobowiązań nałożonych przez dany mechanizm, co jest z kolei niezbędne do ubiegania się przez przedsiębiorców o zwrot – ze środków EFRG (Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji) – poniesionych przez nich wydatków.

System obsługi zabezpieczeń zapewnia ewidencję oraz sprawne zarządzanie zabezpieczeniami. Rejestr Zabezpieczeń Finansowych prowadzi Dział Zabezpieczeń i Gwarancji (DZiG) w Biurze Finansowo-Księgowym ARR. Pozostałymi uczestnikami systemu zabezpieczeń są:

 • biura operacyjne oraz sekcje oddziałów terenowych ARR – odpowiedzialne za wystawianie i autoryzację poleceń przekazanych do realizacji przez DZiG,
 • przedsiębiorcy – właściciele środków zdeponowanych w ARR, będący również wnioskodawcami gwarancji składanych w Agencji; są oni odpowiedzialni za utrzymywanie poziomu zabezpieczeń odpowiedniego do zobowiązań podjętych w ramach uczestnictwa w mechanizmach WPR,
 • gwaranci – instytucje finansowe wpisane do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o którym to wykazie mowa w art. 52 ustawy z 19 marca 2004 roku – Prawo celne (Dz. U. 2004 nr 68, poz. 622 z późn. zm,), które podpisały z Agencją umowę o współpracy w zakresie gwarantowania mechanizmów WPR.

Agencja Rynku Rolnego akceptuje dwie formy zabezpieczeń mechanizmów WPR:

 • zabezpieczenia gotówkowe w formie depozytów gotówkowych,
 • gwarancje instytucji finansowych.

Warunkiem zarejestrowania przez ARR zabezpieczenia jest posiadanie (przez składającego zabezpieczenie) numeru Centralnego Rejestru Przedsiębiorców (CRP) prowadzonego przez Agencję. Zabezpieczenia mogą dotyczyć jednego zobowiązania lub wielu zobowiązań, w związku z czym mogą one mieć charakter pojedynczy lub zbiorczy.

Zbiorczy charakter zabezpieczeń

Zabezpieczenia składane w formie depozytu gotówkowego traktowane są przez ARR jako zabezpieczenia zbiorcze. Oznacza to, że każda wpłata (depozyt gotówkowy), dokonana przez przedsiębiorcę na konto zabezpieczeń, stanowi saldo środków do wykorzystania w dowolnym mechanizmie WPR administrowanym przez Agencję. Kolejna wpłata zabezpieczenia gotówkowego powiększa stan dostępnych środków gotówkowych.

Wpłacone przez przedsiębiorcę na konto ARR w NBP zabezpieczenia gotówkowe nie są przypisane do poszczególnych mechanizmów, umów, pozwoleń, wniosków, ofert, przetargów itp. Dopiero w momencie zablokowania środków (na polecenie Biura operacyjnego odpowiednio do złożonych przez przedsiębiorców wniosków) następuje przypisanie gotówki do danego wniosku/oferty. W przypadku założenia blokady zmniejsza się stan dostępnych środków na koncie przedsiębiorcy. W wyniku rozliczenia udzielonego pozwolenia/umowy/przetargu następuje zwolnienie blokady – stan konta dostępnych środków powiększa się itd.

Gwarancja zbiorcza może być również wykorzystywana wiele razy w ramach jednego mechanizmu lub w wielu mechanizmach (jeśli pozwala na to przedmiot gwarancji, rodzaj gwarancji, termin ważności oraz kwota gwarantowana).

Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń pokrywającego wszystkie zobowiązania, których podjął się w ramach uczestnictwa w mechanizmach WPR (lub zamierza podjąć się w najbliższym czasie). Wymagania dotyczące poziomu zabezpieczeń dla danego mechanizmu są określane przez ARR w warunkach ofertowych, informacjach właściwego biura administrującego mechanizmem WPR.

Agencja nie odpowiada za odrzucenie wniosku o uczestnictwo w określonym programie lub mechanizmie WPR spowodowane:

 • niezłożeniem przez przedsiębiorcę wymaganego zabezpieczenia,
 • niewystarczającym poziomem zabezpieczenia,
 • niezłożeniem zabezpieczenia we właściwym czasie,
 • pojawieniem się innych przyczyn powodujących, że zabezpieczenie nie może być zaakceptowane przez ARR.

Zabezpieczenia gotówkowe

Składanie

Agencja akceptuje zabezpieczenia gotówkowe wyłącznie w formie depozytu gotówkowego składanego na wydzielony rachunek bankowy ARR:

Nr 16 1010 1010 0088 1714 9220 0000

Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Warszawie

ul. Powstańców Warszawy 4

00-950 Warszawa

Numer rachunku podawany jest na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl – w warunkach ofertowych, informacjach dotyczących mechanizmów, w których złożenie zabezpieczenia jest obowiązkowe.

Agencja Rynku Rolnego wymaga precyzyjnego określenia na przelewie bankowym/dowodzie wpłaty tytułu dokonywanej wpłaty. Pole tytuł wpłaty/przelewu zaleca się wypełnić następującą treścią:

 • Wniesienie nowego zabezpieczenia:
 • Tytuł: Numer CRP nadany przez ARR; zabezpieczenie WPR
 • Zapłata należności na podstawie noty księgowej:
 • Tytuł: Numer CRP nadany przez ARR; przejęcie zabezpieczenia WPR; numer noty obciążeniowej
 • Zapłata z tytułu naliczonych odsetek:
 • Tytuł: Numer CRP nadany przez ARR; spłata odsetek; numer noty księgowej
 • Zapłata należności z tytułu gwarancji:
 • Tytuł: Numer CPR nadany przez ARR; realizacja gwarancji WPR; numer wezwania do gwaranta

W przypadku niezastosowania się do powyższych zaleceń identyfikacja wpłaty i jej uznanie mogą zostać opóźnione.

Sprawna obsługa zabezpieczeń wymaga, aby przedsiębiorca złożył zabezpieczenie – wymagane dla planowanych przez niego działań – w odpowiednim terminie. Agencja zaleca, aby wpłaty gotówkowe były dokonywane przynajmniej 3 dni przed złożeniem przez przedsiębiorcę wniosku o uczestnictwo w danym mechanizmie.

Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez przedsiębiorcę we wpłatach i w przelewach.

Wykorzystanie zabezpieczeń

Wszystkie zarejestrowane środki gotówkowe przedsiębiorcy mogą być wykorzystywane przez niego w dowolnym mechanizmie WPR administrowanym przez Agencję.

Zwrot

Zabezpieczenia gotówkowe są zwracane wyłącznie na pisemny wniosek przedsiębiorcy - właściciela tych środków. Aby otrzymać ich zwrot przedsiębiorca jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia (drukowanymi literami) wniosku o zwrot zabezpieczenia i przesłanie go do Centrali ARR. Formularze wniosków można otrzymać w Centrali Agencji lub wydrukować ze strony internetowej www.arr.gov.pl.

Wzór wniosku o zwrot zabezpieczenia: załącznik nr 3

Na wniosku o zwrot zabezpieczenia przedsiębiorca wpisuje numer rachunku bankowego identyczny z aktualnym numerem rachunku zarejestrowanym w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców, ponieważ Agencja nie dokonuje zwrotów na inne rachunki. Od środków zdeponowanych na rachunku wyznaczonym do obsługi zabezpieczeń przedsiębiorca nie otrzymuje odsetek.

Wniosek o zwrot zabezpieczenia powinien być oryginalnie podpisany przez osoby reprezentujące przedsiębiorcę, zgodnie z aktualnymi dokumentami, tj. Krajowym Rejestrem Sądowym– lub zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

Wnioski o zwrot zabezpieczenia, które nie są wypełnione zgodnie z ww. wymogami zostają odrzucone.

Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie wniosku o zwrot zabezpieczenia. W przypadku odrzucenia wniosku, Agencja niezwłocznie informuje wnioskodawcę o powodach tej decyzji. Przedsiębiorca powinien ponownie złożyć prawidłowo wypełniony wniosek.

Agencja zwraca tylko te środki, które nie są wykorzystywane (zablokowane).

Zabezpieczenia gwarancyjne

Gwarancje instytucji finansowych są drugą formą zabezpieczeń finansowych akceptowanych przez Agencję w ramach realizacji mechanizmów WPR.

Gwaranci

Agencja akceptuje gwarancje udzielone wyłącznie przez instytucje finansowe wpisane do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o którym to wykazie mowa w art. 52 ustawy z 19 marca 2004 roku – Prawo celne (Dz. U. 2004 nr 68, poz. 622 z późn. zm,), które podpisały z Agencją umowę o współpracy w zakresie gwarantowania mechanizmów WPR..

Jeżeli przedsiębiorca chce zlecić udzielenie gwarancji instytucji finansowej, która znajduje się w wykazie prowadzonym przez Ministra Finansów, o którym mowa w art. 52 ustawy z 19 marca 2004r. – Prawo celne (Dz.U. 2004 nr 68, poz. 622 z późn. zm), ale instytucja ta nie podpisała jeszcze z ARR umowy dotyczącej współpracy w zakresie gwarantowania mechanizmów WPR, to może się ona zgłosić się do Agencji i podpisać umowę o współpracy.

Gwarancje powinny być składane na formularzach gwarancji transakcji pojedynczej lub gwarancji zbiorczej, które określa załącznik nr 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego (Dz. U. z 2015r, poz.1216); formularze te dostępne są również w serwisie internetowym Agencji (www.arr.gov.pl).

Agencja zaleca, aby gwarancje – podobnie jak zabezpieczenia gotówkowe – były składane odpowiednio wcześniej, tj. przed podjęciem przez przedsiębiorcę zobowiązania w Agencji (przed złożeniem wniosku, oferty), gdyż w przypadku nieprawidłowego wystawienia gwarancji przez instytucję finansową jest czas na wystawienie nowej gwarancji.

Gwarancja transakcji pojedynczej

Gwarancja transakcji pojedynczej jest rozumiana jako gwarancja obejmująca transakcję jednostkową, udzielana Agencji przez instytucję finansową. Jest prostszym wariantem zabezpieczenia gwarancyjnego i zabezpiecza wyłącznie wykonanie zobowiązań, których podejmuje się przedsiębiorca, składając w Agencji konkretną ofertę lub konkretny wniosek. Gwarancja transakcji pojedynczej może być wykorzystana jednorazowo, tj. na jedną blokadę środków. Korzystanie z tego rodzaju gwarancji zalecane jest przedsiębiorcom uczestniczącym w pojedynczych mechanizmach, które realizowane są bardzo rzadko.

Wzór gwarancji transakcji pojedynczej: załącznik nr 1

Składanie zlecenia

Składając zlecenie udzielenia gwarancji transakcji pojedynczej do instytucji finansowej, w opisie przedmiotu gwarancji należy dokładnie podać:

 • nazwę mechanizmu WPR
 • rodzaj gwarancji (gwarancja przetargowa, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, wykonania pozwolenia i inne zgodnie z mechanizmami WPR) oraz ewentualnie:
 • opis słowny, np. podstawę prawną, numer umowy.

Informacje te są dostępne w biurze operacyjnym obsługującym dany mechanizm. Gwarancję transakcji pojedynczej – na zlecenie przedsiębiorcy – przesyła gwarant do Centrali ARR (Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa). Jeśli Agencja nie może z jakichś powodów zaakceptować gwarancji, to informuje o tym przedsiębiorcę i gwaranta, podając przyczyny nieprzyjęcia gwarancji oraz dokonuje jej zwrotu do gwaranta.

O udzielenie gwarancji należy wystąpić z właściwym wyprzedzeniem ze względu na czas potrzebny na rejestrację i weryfikację gwarancji.

Wykorzystanie

Gwarancja transakcji pojedynczej jest wykorzystywana od momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku lub oferty przez biuro operacyjne bądź oddział terenowy i zablokowania gwarancji na poczet zabezpieczenia prawidłowej realizacji mechanizmu określonego w przedmiocie gwarancji.

Termin ważności gwarancji transakcji pojedynczej zależy od długości trwania mechanizmu; powinien on obejmować maksymalny czas trwania mechanizmu wraz z jego pełnym rozliczeniem oraz – dodatkowo – 90 dni na dochodzenie przez Agencję ewentualnych roszczeń.

Powyższe informacje należy uaktualniać, korzystając z materiałów opracowanych i wydawanych przez biuro odpowiedzialne za realizację mechanizmu oraz konsultować z właściwym biurem operacyjnym odpowiedzialnym za obsługę danego mechanizmu WPR.

Zwrot

Gwarancja transakcji pojedynczej jest zwracana gwarantowi, gdy:

 • nie stanowi zabezpieczenia dla mechanizmu WPR
 • przedsiębiorca złożył pisemny wniosek o jej zwrot oraz
 • Dział Zabezpieczeń i Gwarancji ARR zaakceptował wniosek o zwrot i poinformował o tym pisemnie przedsiębiorcę i gwaranta (ARR informuje pisemnie Przedsiębiorcę także o odrzuceniu wniosku).

Wniosek o zwrot gwarancji transakcji pojedynczej powinien być podpisany przez osoby reprezentujące firmę, tj. zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie wniosku o zwrot gwarancji. W przypadku odrzucenia wniosku Agencja niezwłocznie informuje wnioskodawcę o powodach tej decyzji. Przedsiębiorca powinien ponownie złożyć prawidłowo wypełniony wniosek.

Agencja zwraca tylko te gwarancje, które nie są wykorzystywane (zablokowane).

Wzór wniosku o zwrot zabezpieczenia: załącznik nr 3

Gwarancja zbiorcza

Jest to gwarancja udzielana Agencji przez instytucję finansową, obejmująca zabezpieczenie każdej transakcji w ramach kwoty gwarantowanej, (z uwzględnieniem przedmiotu i rodzaju oraz terminu ważności gwarancji).

Wzór gwarancji zbiorczej : załącznik nr 2

Gwarancja zbiorcza jest dogodną formą zabezpieczenia dla przedsiębiorców aktywnie uczestniczących w wielu mechanizmach WPR lub w jednym mechanizmie, w ramach którego programy są często uruchamiane. Ten wariant gwarancji może obejmować jeden lub kilka mechanizmów.

Składanie zlecenia

Składając zlecenie udzielenia gwarancji zbiorczej do instytucji finansowej, w opisie przedmiotu gwarancji należy dokładnie podać:

 • nazwę mechanizmu WPR
 • rodzaj gwarancji (gwarancja przetargowa, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, wykonania pozwolenia i inne zgodnie z mechanizmami WPR) oraz ewentualnie
 • opis słowny np. podstawę prawną, numer umowy.

Informacje te są dostępne w biurze operacyjnym obsługującym dany mechanizm. Gwarancję zbiorczą – na zlecenie przedsiębiorcy – przesyła do Centrali ARR gwarant (Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa). Jeśli Agencja nie może z jakichś powodów zaakceptować tej gwarancji, to informuje o tym przedsiębiorcę i gwaranta, podając przyczyny nieprzyjęcia gwarancji.

O udzielenie gwarancji należy wystąpić z właściwym wyprzedzeniem, ze względu na czas potrzebny na rejestrację i weryfikację gwarancji.

Wykorzystanie

Gwarancja zbiorcza może być wykorzystywana w dowolnym mechanizmie lub kilku mechanizmach zapisanych w przedmiocie gwarancji. Każde zablokowanie zabezpieczenia, w którym wskazano gwarancję zbiorczą, zmniejsza kwotę gwarancji do wykorzystania. Kwota ta może ulec zwiększeniu po zwolnieniu blokady, tj. po stwierdzeniu, że przedsiębiorca wypełnił wszystkie zobowiązania, których realizację zabezpieczała dana blokada.

Termin ważności gwarancji zbiorczej zależy od długości trwania mechanizmów objętych gwarancją; powinien on obejmować maksymalny czas trwania mechanizmów wraz z ich pełnym rozliczeniem oraz – dodatkowo – 90 dni na dochodzenie przez Agencję ewentualnych roszczeń.

Powyższe informacje należy uaktualniać, korzystając z materiałów opracowanych i wydawanych przez biuro odpowiedzialne za realizację mechanizmu.

Zwrot

Gwarancja zbiorcza jest zwracana gwarantowi na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który zaakceptuje Dział Zabezpieczeń i Gwarancji ARR i poinformuje o tym pisemnie przedsiębiorcę oraz gwaranta (ARR informuje pisemnie Przedsiębiorcę także o odrzuceniu wniosku). Agencja nie zwróci gwarancji na wniosek przedsiębiorcy lub gwaranta, jeśli jest ona zablokowana jako zabezpieczenie określonego mechanizmu WPR.

Wniosek o zwrot gwarancji zbiorczej powinien być podpisany przez osoby reprezentujące firmę, zgodnie z aktualnymi dokumentami, tj. aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wnioski o zwrot gwarancji zbiorczej, które nie są wypełnione zgodnie z ww. wymogami zostają odrzucone.

Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie wniosku o zwrot gwarancji zbiorczej. W przypadku odrzucenia wniosku, Agencja niezwłocznie informuje wnioskodawcę o powodach tej decyzji. Przedsiębiorca powinien ponownie złożyć prawidłowo wypełniony wniosek.

Wzór wniosku o zwrot zabezpieczenia: załącznik nr 3

Zmiana warunków gwarancji

Treść gwarancji może zostać na wniosek przedsiębiorcy zmieniona przez gwaranta wyłącznie za zgodą Agencji. Treść gwarancji ulega zmianie po zaakceptowaniu przez ARR treści aneksu. Zmianie mogą ulec: dane przedsiębiorcy, przedmiot gwarancji, jej rodzaj i termin ważności gwarancji oraz kwota gwarantowana. Zmiany w treści gwarancji są przesyłane do Agencji przez gwaranta w postaci aneksu do gwarancji.

Agencja Rynku Rolnego informuje gwaranta oraz przedsiębiorcę o przyjęciu/odrzuceniu aneksu do gwarancji.

Operacje na zabezpieczeniach

W ramach funkcjonowania Systemu Obsługi Zabezpieczeń biura operacyjne są uprawnione do wystawiania i autoryzacji, następnie wykonywanych przez Dział Zabezpieczeń i Gwarancji w Centrali Agencji Rynku Rolnego – następujących poleceń:

 • polecenia zablokowania zabezpieczenia
 • polecenia zwolnienia zabezpieczenia
 • polecenia przejęcia zabezpieczenia
 • polecenia zmiany formy zabezpieczenia.

Blokowanie zabezpieczeń

Celem tej operacji jest przypisanie danego zabezpieczenia lub kilku zabezpieczeń do konkretnego wniosku lub oferty. W efekcie ustanawiana jest blokada właściwych zabezpieczeń, a zablokowana kwota nie może być wykorzystywana przez inne komórki organizacyjne Agencji.

Zwalnianie zabezpieczeń

Operacja ta jest przeprowadzana na zakończenie procesu realizacji danego mechanizmu WPR, tj. po jego rozliczeniu. Dotyczy ona zablokowanej kwoty, która nie ulega przepadkowi i powoduje zwolnienie podanej kwoty z danej blokady. W efekcie zwolnione środki zwiększają wartość środków dostępnych.

Przejmowanie zabezpieczeń

Proces ten jest uruchamiany na podstawie decyzji o przepadku zabezpieczenia podejmowanej przez biuro operacyjne, które przesyła do DZiG autoryzowane polecenie przejęcia zabezpieczenia.

Jeżeli zabezpieczeniem była gwarancja instytucji finansowej, do przedsiębiorcy przesyłana jest decyzja administracyjna/pismo, informujące o okolicznościach przejęcia wraz z notą księgową, gdzie wskazany jest termin, w jakim przedsiębiorca winien wpłacić środki, oraz właściwy numer rachunku bankowego.

Jeśli przedsiębiorca nie zapłaci żądanej kwoty w terminie podanym w nocie księgowej, wówczas Agencja wzywa do zapłaty gwaranta, który udzielił mu gwarancji.

Jeżeli zabezpieczeniem był depozyt gotówkowy, to Agencja przejmuje, wskazaną przez właściwe biuro operacyjne, kwotę zabezpieczenia bez uprzedniego wzywania przedsiębiorcy do zapłaty.

Zmiana formy zabezpieczenia

Aby zmienić formę zabezpieczenia, należy złożyć we właściwym biurze operacyjnym (obsługującym dany mechanizm) pismo z prośbą o dokonanie tej zmiany.

Biuro Operacyjne stosownie do istniejących zobowiązań, wystawia do Działu Zabezpieczeń i Gwarancji polecenie zamiany zabezpieczenia.

Informacje na temat wykorzystania zabezpieczeń przedsiębiorca otrzymuje po złożeniu wniosku o przesłanie informacji o stanie zabezpieczeń w raporcie Informacja o stanie zabezpieczeń.

Zamiana zabezpieczenia

 1. Gotówkowego na gwarancję instytucji finansowej – aby dokonać zamiany zabezpieczenia, przedsiębiorca winien złożyć w ARR gwarancję instytucji finansowej o warunkach zgodnych z podjętymi zobowiązaniami. Termin ważności gwarancji powinien obejmować datę założenia blokady gotówkowej, tj. pierwotnej blokady, zabezpieczając wszelkie skutki od początku powstania zobowiązania.
 2. Gwarancji instytucji finansowej na zabezpieczenie gotówkowe – aby dokonać zamiany zabezpieczenia, przedsiębiorca winien dokonać wpłaty gotówki w wysokości odpowiadającej aktualnemu zobowiązaniu. Oznacza to, że na koncie Agencji, przeznaczonym do obsługi zabezpieczeń, powinny znaleźć się środki finansowe, które w pełni pokryją kwotę z polecenia zamiany.
 3. Gwarancji instytucji finansowej na gwarancję innej instytucji finansowej - aby dokonać zamiany zabezpieczenia, Przedsiębiorca winien złożyć w ARR gwarancję instytucji finansowej o warunkach zgodnych, w stosunku do postanowień zawartych w treści pierwotnej gwarancji i zgodnych z podjętymi zobowiązaniami. Termin ważności gwarancji powinien obejmować datę założenia blokady gotówkowej, tj. pierwotnej blokady, zabezpieczając wszelkie skutki od początku powstania zobowiązania.

Po zmianie formy zabezpieczenia przedsiębiorca (jeżeli chce zwrotu zabezpieczenia zmienianego) powinien złożyć w Kancelarii Ogólnej ARR lub przesłać listownie wniosek o zwrot zabezpieczenia (tryb postępowania taki sam, jak w przypadku zwrotu gwarancji transakcji pojedynczej i zbiorczej oraz zabezpieczenia gotówkowego).

Informowanie o stanie zabezpieczeń

Aby otrzymać informację o stanie zabezpieczeń, przedsiębiorca powinien złożyć w ARR wniosek o przesłanie informacji o stanie zabezpieczeń, którego wzór można pobrać z serwisu internetowego Agencji. W przypadku zaakceptowania tego wniosku, ARR przesyła na adres przedsiębiorcy właściwy raport.

Wzór wniosku o przesłanie informacji o stanie zabezpieczeń: załącznik nr 4

 


Załączniki: